Colwinston Community Council - Latest News

20 December 2019Christmas and New Year Refuse and Recycling

Changes to Collection Dates for Colwinston
There are some changes to collection days over the Christmas and New Year period:

Wednesday 25 December will be collected on Friday 27 December

Wednesday 1 January 2020 will be collected on Thursday 2 January

Temporary lift on Black Bag Restrictions 

We recognise that we all produce a lot more waste and recycling this time of year so from Monday 23 December 2019- Friday 10 January 2020 the restriction to 2 black bags per household will not apply.

 The 2 black bags restriction will resume from Monday 13 January 2020

Recycling your Christmas
Ho, Ho, Ho
You can recycle these items - be sure to put them in the correct containers for separated recycling.
 
Brown paper
Chocolate boxes (cardboard)
Chocolate boxes (plastic)
Chocolate box trays (transparent)
Foil trays (please clean)
Turkey bones (food waste)
Vegetable peelings (food waste)
Christmas crackers
Christmas cards (plain)
Real christmas trees (see dates below)

No, no, no……….
Unfortunately, these items can't be recycled, please place them in your black bag waste.
 
Wrapping paper - all types
Wrapping decorations e.g. ribbons and bows
Sellotape
Christmas cards (metallic/glitter)
Tissue paper
Chocolate box trays (black plastic)
Tinsel
Broken decorations
Fairy lights - can be taken to HWRC 
Plastic trees - can be taken to HWRC

Christmas Tree Recycling
Monday 13 January - Friday 17 January 2020
We will be collecting real Christmas Trees on your normal collection day the week commencing Monday 13 January 2020. 
Simply place your tree out for collection alongside your recycling before 7.00am. 

13 November 2019Colwinston Remembers

 

Over 70 villagers assembled to commemorate Remembrance Sunday and honoured the 4 who fell in WW2. The Remembrance Service followed in the Church after the wreaths had been laid and the 23 villagers who had returned from the First World War were  also remembered during the Service.

05 November 2019Remembrance service

This Sunday the Annual Service of Remembrance will commence at the memorial at 10.45 am and following the laying of wreaths at the memorial, those attending will process to the Church for the conclusion of the Service.

Repairs have been undertaken to re-gild the letters on the Memorial ready for Sunday. Pictured is the sign writer completing his work on Tuesday.

26 October 2019Warning Scammers at work in the area

Please be aware of a current doorstep scam working the area. These are calling themselves “Keep Britain Working” or “Nottingham Knocker’s” which are a very similar outfit (if not the same).

 They are doorstep callers who target areas offering small household products for sale. These callers may claim to be ex-convicts attempting to mend their ways or ex-servicemen, however they are not part of any recognised rehabilitation scheme.

 Please warn your communities, particularly elderly or vulnerable neighbours, not to open the door to strangers or buy or sell on the doorstep. Some doorstep callers may offer poor quality goods at inflated prices and if a caller is not genuine, they may be gathering information for future crime.

 Please keep in mind that if cold callers don’t get any sales in your area, they are less likely to return.

 How they work

The sellers may say that they are on a “rehabilitation course” arranged by Probation Services or other organisations trying to find people work. This is not the case and often they are known criminals. Probation Services do not run such schemes.

 They may show a card which claims to be a “Pedlars Licence” or work permit. This is not valid and they are breaking the law if they are using anything like this.

 They may also hand over a card saying they are deaf or dumb.

According to the Police, the bag of household products is supplied by someone who employs them. The males / females are supplied with a full bag of household products (including the typical tea-towels!) and charged a minimal sum for the contents – it used to be £35. They can keep whatever they make, above this amount.

 Usually they are deposited in an area from a transit van and given a list of streets to work. An hour or so later they are picked up and dropped off in another location. They often work from 9am to 9pm.

 They will knock on a door, offering cleaning items which they know are cheap and of very poor quality; the householder also knows they are rubbish but that is part of the scam. Many people will purchase items and pay them out of their good nature as they have fallen for their storey or, just to get rid of them. There have been cases of elderly residents handing over large sums as these people can be very persistent and confrontational.

 The price for whatever has been purchased usually comes to a note – usually £10. The householder disappears to get this – this is when the scam begins, according to the police. When the note is handed over, the lad examines the condition and how long it took the person to get it. If it is crumpled, they accept it and move on. If it is crisp flat and new – they are much more interested and may engage the person in more conversation, to obtain details about them. As they leave they will smell the note. If it is slightly musty – this is an indication that there is more in the property.

Those addresses are noted. The addresses of elderly / vulnerable / gullible people are all noted.

These are handed to the employer and there is a small amount of cash handed over for each one.

These addresses are then sold in prisons and pubs. If there is a later break-in, the employer expects a further cut of the proceeds.

Police advise that in almost every case of a stop check – the lads have long strings of convictions for burglary and violence. They use the skills learnt during their criminal activity to identify possible targets.

Rydym wedi derbyn nifer o gwynion mewn perthynas â'r sgam sydd wedi cael ei hadrodd yn y Barri a Phenarth.

Byddwch yn ymwybodol o sgam ar garreg y drws presennol yn gweithio yn yr ardal. Mae'r rhain yn galw eu hunain yn "Cadw Prydain yn Gweithio" neu "Nottingham morthwyl yn" sef gwisg debyg iawn (os nad yr un fath).

Maent yn galw ar garreg y drws sy'n targedu ardaloedd sy'n cynnig cynnyrch cartref bach ar werth. Gall y galwyr yn honni eu bod gyn-carcharorion ceisio trwsio eu ffyrdd neu gyn-filwyr, fodd bynnag, nid ydynt yn rhan o unrhyw gynllun adsefydlu cydnabyddedig.

 Os gwelwch yn dda rhybuddiwch eich cymunedau, yn arbennig gymdogion oedrannus neu fregus, i beidio ag agor y drws i ddieithriaid neu brynu neu werthu ar garreg y drws. Efallai y bydd rhai galwyr garreg y drws yn cynnig nwyddau o ansawdd gwael am brisiau chwyddedig ac os nad yw galwr yn ddilys, efallai y byddant yn casglu gwybodaeth am droseddau yn y dyfodol.

 Dylech gadw mewn cof os nad yw galwyr oer yn cael unrhyw werthiant yn eich ardal chi, maent yn llai tebygol o ddychwelyd.

 Sut maent yn gweithio

Efallai y bydd y gwerthwyr yn dweud eu bod yn "gwrs ailsefydlu" a drefnwyd gan y Gwasanaethau Prawf neu sefydliadau eraill sy'n ceisio dod o hyd i bobl weithio. Nid yw hyn yn wir a throseddwyr aml maent yn hysbys. Nid yw Gwasanaethau Prawf yn rhedeg cynlluniau o'r fath.

Efallai y byddant yn dangos cerdyn sy'n honni ei fod yn "Bedleriaid Trwydded" neu drwydded waith. Nid yw hyn yn ddilys ac maent yn torri'r gyfraith os ydynt yn defnyddio unrhyw beth fel hyn.

 Efallai y byddant hefyd yn llaw dros gerdyn yn dweud eu bod yn fyddar neu'n fud.

 Yn ôl yr heddlu, y bag o gynhyrchion cartref yn cael ei gyflenwi gan rywun sy'n eu cyflogi. Mae'r gwrywod / benywod yn cael eu cyflenwi gyda bag llawn o gynhyrchion cartref a godir swm bach iawn ar gyfer y cynnwys (gan gynnwys yr nodweddiadol de-tyweli!) - arferai fod £ 35. Gallant gadw beth bynnag y maent yn gwneud, uwch na'r swm hwn.

 Fel arfer maent yn cael eu hadneuo mewn ardal o fan transit a rhoddwyd rhestr o strydoedd i weithio. Awr yn ddiweddarach eu bod yn cael eu codi ac yn gollwng mewn lleoliad arall. Maent yn aml yn gweithio 9:00-9:00.

 Byddant yn curo ar ddrws, gan gynnig eitemau glanhau y maent yn gwybod yn rhad ac o ansawdd gwael iawn; i berchennog y tŷ hefyd yn gwybod eu bod yn sbwriel, ond mae hynny'n rhan o'r sgam. Bydd llawer o bobl yn prynu eitemau ac yn eu talu allan o'u natur da gan eu bod wedi gostwng am eu lawr neu, dim ond i gael gwared arnynt. Cafwyd achosion o breswylwyr oedrannus yn trosglwyddo symiau mawr gan y gall y bobl hyn fod yn barhaus iawn ac yn wrthdrawiadol.

Mae'r pris ar gyfer beth bynnag wedi cael ei brynu fel arfer yn dod at nodyn - fel arfer £ 10. Deiliad y cartref yn diflannu i gael y - dyma pan fydd y sgam yn dechrau, yn ôl yr heddlu . Pan fydd y nodyn yn cael ei drosglwyddo, mae'r llanc yn archwilio cyflwr a pha mor hir y mae'n cymryd i'r person i'w gael. Os yw'n cael ei crychu, maent yn ei dderbyn a symud ymlaen. Os yw'n gras wastad ac yn newydd - maent yn llawer mwy o ddiddordeb a gall ymgysylltu â'r person mewn mwy o sgwrs, i gael manylion amdanynt. Wrth iddynt adael y byddant yn arogli y nodyn. Os yw'n ychydig yn musty - mae hyn yn arwydd bod mwy yn yr eiddo.

cyfeiriadau Mae'r rhai yn cael eu nodi. Mae chyfeiriadau pobl hŷn / diamddiffyn / hygoelus i gyd yn nodi.

Mae'r rhain yn rhoi i'r cyflogwr ac mae swm bach o arian ei drosglwyddo ar gyfer pob un.

Yna, caiff y cyfeiriadau yn cael eu gwerthu mewn carchardai a thafarndai. Os oes diweddarach torri i mewn, mae'r cyflogwr yn disgwyl toriad pellach o'r elw.

Heddlu yn cynghori ym mron pob achos gwiriad stopio - y bechgyn yn cael llinynnau hir o euogfarnau am fyrgleriaeth a thrais. Maent yn defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn ystod eu gweithgarwch troseddol i nodi targedau posibl.

 

26 October 2019Community Council Vacancies

NOTICE IS HEREBY GIVEN that two Casual Vacancies exists for the Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option.

An election will be held if TEN local government electors for the COLWINSTON Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, not later than 12 o'clock midnight on Thursday 14th November 2019

Dated this 26th October 2019

CLERK TO THE COUNCIL

Kevin Protheroe

View All Stories

The Vale of Glamorgan, Electoral Registration Team needs your help. They are currently conducting the Annual Canvass 2018. They are duty bound by law to write to all properties in the Vale of Glamorgan asking for basic information on the residents of each household over the age of 16 in order to update the Electoral Register before the publication on December 1st. The Council have already sent the first pink Household Enquiry Forms out in July and at the point of the deadline for this letter on August 17th 75% of the Vale of Glamorgan residents had responded to their forms. This is brilliant, however there is still more work to do and the Council would love to be able to exceed last year’s overall figure which was 88.4%.

 

The Council have written out again to all non-responders with a reminder letter. The deadline date for a response to this is September 20th. After this date they will have no alternative but to send out  house to house canvass teams to knock doors in order to complete the forms. Ultimately there would be a cost saving to the Vale of Glamorgan Council if they can reduce the amount of properties they have to visit as well as a saving on the amount of letters we would have to reprint.

So, if you have not as yet completed your Household Eform you can do quickly and easily via www.registersecurely.com/VoG and entering the 2 security codes.

Your help would be greatly appreciated.

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement