Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

Boundary Review for the Vale

Added on 10 June 2019

COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU: DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DEMOCRATIAETH) (CYMRU) 2013

AROLWG O'R TREFNIADAU ETHOLIADOL AR GYFER BWRDEISTREF SIROL BRO MORGANNWG

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Ymhlith y materion y bydd y Comisiwn yn eu hystyried bydd maint Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg a nifer a ffiniau ei ranbarthau etholiadol yn seiliedig ar y patrwm presennol o gymunedau a wardiau cymunedol.

Cyn dechrau llunio eu cynigion drafft, mae'r Comisiwn yn estyn gwahoddiad i unrhyw berson neu gorff sydd â diddordeb yn yr arolwg i anfon eu sylwadau cychwynnol nail ai drwy e-bost i: ymholiadau@ffiniau.cymru yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Ty Hastings, Llys Ffitsalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 8 Mai 2019 a 30 Gorffennaf 2019.

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn: www.cffdl.llyw.cymru.

Sylwch y gellir cyhoeddi’r sylwadau a gyflwynir. Os na fydd yr ymatebydd yn dymuno datgelu ei enw na’i gyfeiriad yn gyhoeddus, rhaid nodi hyn yn eglur yn yr ymateb.

LOCAL DEMOCRACY AND BOUNDARY COMMISSION FOR WALES: LOCAL GOVERNMENT (DEMOCRACY) (WALES) ACT 2013

REVIEW OF ELECTORAL ARRANGEMENTS FOR THE COUNTY BOROUGH OF THE VALE OF GLAMORGAN

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales are about to conduct a review of the electoral arrangements for the County Borough of the Vale of Glamorgan. Among the matters the Commission will consider are the size of Vale of Glamorgan County Borough Council and the number and boundaries of its electoral wards based on the existing pattern of communities and community wards.

 

Before they begin to formulate their draft proposals, the Commission invite any person or body having an interest in the review to send their initial comments via email to: enquiries@boundaries.wales, or in writing to: The Chief Executive, Local Democracy and Boundary Commission for Wales, Hastings House, Fitzalan Court, CARDIFF, CF10 0BL between 8 May 2019 and 30 July 2019.

 

Further information about the review and the work of the Commission can be found on the Commission’s website: www.ldbc.gov.wales.

 

Please note that the comments received may be published. If the respondent does not wish to publicly disclose their name and address this must be stated expressly in the response.

 

^